Kestliku arengu eesmärgid

Septembris 2015 võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ÜRO tippkohtumisel New Yorgis vastu kestliku arengu eesmärgid. See tähendab, et ÜRO liikmesriigid (praeguseks 192 riiki) püüdlevad järgmised 15 aastat just nende eesmärkide poole, nii oma sisepoliitikas kui ka rahvusvahelises koostöös.

Eesmärke on kokku 17 ja iga eesmärgi juures on veel täpsemad alaeesmärgid, mida on kokku 169. Kestliku arengu eesmärke näed allpool, alaeesmärkide nimekirjaga saab tutvuda siin.

Siit saad näha kestliku arengu eesmärkide loo lühitutvustust.

 

 

Siin lehel saad lahendada mitmesuguseid ülesandeid, mis aitavad näidata, kuidas kestliku arengu eesmärgid võivad meie kõigiga seotud olla.

Interaktiivsed ülesanded
Kestliku arengu eesmärgid
Kaotada kõikjal vaesus
Kaotada näljahäda, parandada toitumist ja edendada säästvat põllumajandust
Võimaldada kõigile tervislik elu ja parandada heaolu
Tagada kõigile kvaliteetne haridus ja elukestvad õppimisvõimalused
Saavutada sooline võrdõiguslikkus, suurendada naiste ja tüdrukute õigusi
Tagada kõigile ligipääs veele, vee säästev kasutamine ja korralikud sanitaartingimused
Tagada kõigile taskukohane, töökindel, jätkusuutlik ja nüüdisaegne energiateenus
Edendada püsivat, kaasavat ja kestlikku majanduskasvu, tagada täielik ja tulemuslik tööhõive ning rahuldav töö kõigile
Ehitada valmis jätkusuutlik taristu , edendada kaasavat ja jätkusuutlikku tööstust ning tugevadada innovatsiooni
Vähendada ebavõrdsust riigi sees ja riikide vahel
Muuta linnad ja inimasumid kaasavaks, ohutuks ja jätkusuutlikuks
Edendada säästvat tarbimist ja tootmist
Leppida kiiresti kokkumeetmetes kliimamuutuste ja nende mõjude vastu võitlemiseks
Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mereressursse, et tagada nende jätkusuutlik areng
Kaitsta Maa ökosüsteeme ning edendada nende jätkusuutlikku kasutamist ja metsade säästlikku majandamist, peatada kõrbestumine, maa seisundi halvenemine ja elurikkuse hävinemine
Edendada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi ning tõhusaid ja võimekaid institutsioone, tagada kõigile ligipääs õigusmõistmisele kõigil tasanditel
Suurendada vahendeid ning üleilmset koostööd jätkusuutliku arengu põhimõtete rakendamiseks