Harjutus 3 – Sotsiaalne keskkond

Kestliku arengu eesmärkideks on ka vaesuse vähendamine, tööhõive, hariduse ja soolise võrdõiguslikkuse parandamine. Me kõik sünnime mingisse sotsiaalsesse keskkonda. See, kas meie pere on vaene, saab hästi hakkama või on suisa jõukas, mõjutab meie elu kõige otsesemal moel: millist haridust me saame, milliseid lähisuhteid me loome jne. Kui suudame aga ära tunda tegurid, mis meie elu mõjutavad, on meil suurem šanss ebaõiglusest välja murda.

algusesse eelmine

Kas sa Juliat tunned?

Tema vanemad on...

...vähem kindlustatud. ...hästikindlustatud

Tema vanemad armastavad teda väga, ent kuna suure töökoormuse tõttu pole neil aega temaga tegeleda, on ta jäetud omapäi.

Aga mitte ainult – neil on ka aega olla Juliaga sõber.

Julia ei taha olla neile koormaks. Ta...

...läheb tööle. ...leiab kallima ja kolib peagi tema juurde.

See suhe ei pruugi aga olla kuigi õnnelik. Nimelt, vähem kindlustatud peredest tüdrukud võivad suurema tõenäosusega sattuda ebavõrdsetesse suhetesse, kus üks pool on vägivaldne, oluliselt vanem vms. See võib päädida alaealise rasedusega, kooli poolelijätmisega jne. Just alaealisel emal on suurem oht jätta kool pooleli, sest varajane emadus võib isoleerida teda sõpradest, teda võidakse ebaõiglaselt häbimärgistada, ta ei pruugi leida piisavat sotsiaalset tuge jne.

mis saab aga siis, kui...

Mis saab aga siis, kui Julia

tahab minna laste kõrvalt...

kooli? tööle?

Kui Julial puuduks toetav sotsiaalne keskkond, võiks ta avastada, et seda on väikeste laste kõrvalt raske teha. Nimelt, kuhu peaks ta jätma lapsed koolitundide ajaks? Ja kuidas teenida koolitükkide kõrvalt raha pere ülalpidamiseks? Õnneks on Julial toetavad sõbrad ja sugulased, kes aitavad teda mõlemal rindel. Ja kui sõbrad-sugulased on tööl, tuleb appi kool, kes pakub noorele emale võimalust teha e-õpet ja anda laps vajalikul hetkel lastehoidu.

mõtlemiseks...

Loomulikult on oluline käia koolis ja hankida uusi teadmisi, sest just see tagab tööturul paremad võimalused. Ent koolihariduse omandamiseks ja meelepärase karjääri tegemiseks on vaja ka toetavat keskkonda.

Sotsiaalne keskkond mõjutab olulisel määral meie edu ja ebaedu – sugugi mitte kõik ei sõltu meie endi tugevusest ja pealehakkamisest, vaid ka olemasolevast tugistruktuurist.

tagasi algusesse

Julia võib avastada, et see pole sugugi lihtne, sest tänapäeva noortel on puuduva töökogemuse tõttu niigi raske leida tööd ja teha karjääri. Puudulik haridus ainult võimendab seda muret.

Perekohustused muudavad naistele karjääri tegemise sageli raskemaks. Nimelt valitseb ühiskonnas vaikimisi eeldus, et kodutööd sobivad paremini naistele kui meestele. Selline tööjaotus on pärit 19. sajandist, kui naised püsisid kodus ning mehed vastutasid elatise eest. Kuigi tänapäeval on naised majanduslikult niisama aktiivsed kui mehed, pole arusaamad soorollidest muutunud ning naistel kulub endiselt rohkem aega kodutöödele, mida nimetatakse ka „tasustamata“ töödeks.

mõtlemiseks...

Töölkäimine on õpilasele suur lisakoormus, eriti kui teha seda nädala sees pärast koolitunde. Ilma hariduseta on aga raske leida korralikku tööd ning Julia ei pruugi teada oma tööõigusi. Tööandja võib seda kuritarvitada, lubades tal töötada mustalt ehk ümbrikupalga eest ning maksta talle madalamat palka. Kuna väikese palga eest peab Julia väga palju töötama, võib tal lõpuks jaks koolitöid teha lõppeda ning ta võib kooli pooleli jätta.

aga ühel hetkel tahab Julia minna...

Aga ühel hetkel

tahab Julia minna...

...paremale tööle. ...tagasi kooli.

Julia avastab, et see on keeruline. Nimelt, kuna ta on vähepaindliku ja madalapalgalise töö tõttu pidevalt rakkes, on tal raske leida aega koolis õppimiseks ja kodutööde tegemiseks.

mõtlemiseks...

Julia avastab, et see polegi nii lihtne: tal on raske leida madalapalgalise vähepaindliku töö kõrvalt aega uue töö otsimiseks. Kuna Julia teab, et kõrgem haridustase leevendab töötuks jäämise riski, otsustab ta minna tagasi kooli.

mõtlemiseks...

Julia räägib nendega nii oma koolimuredest kui ka probleemidest sõpradega. Tänu sellele saab ta oma muredega kergemini hakkama.

Head peresuhted kaitsevad lapsi: neil läheb koolis paremini, neil on väiksem tõenäosus sattuda pahandustesse, neil tekivad harvemini suhted vägivaldsete, vanemate kallimatega, kes ei kohtle neid õiglaselt jne. Seepärast ei tohigi ükski laps jääda oma muredega üksi!

Kooliharidus ei kohtle tüdrukuid ja poisse sugugi ühtemoodi. Praegused õpetamismudelid järgivad tüdrukute õppimisstiile, sisendades neile usinust ja vähem kriitilist suhestumist õpitud materjaliga. Keskmise õpilasena nähaksegi üht „tublit“ tüdrukut. Samal ajal on poiste nõrgem õppeedukus rohkem aktsepteeritud kui tüdrukute oma. Kui aga poistest saavad täiskasvanud, on olukord justkui vastupidine – „tublide“ tüdrukutega on lihtsam manipuleerida, neile kõrgeid ootusi seada ja ühtlasi vähem palka maksta, sest tubli tüdruk ei vaidle vastu ja saab ju alati kõigega hakkama! Seepärast ongi oluline, et ka koolis nähtaks poistes ja tüdrukutes esmajoones isiksusi ning arendataks nende eri omadusi võrdselt.

aga mis saab siis, kui...

Aga mis saab siis, kui Julia otsustab

pärast keskkooli minna...

...kõrgharidust omandama? ...otse tööle?

Julia avastab, et tal on suurem võimalus leida tasuv töö ja teha karjääri, sest palga suuruse ja haridustaseme vahel on sageli otsene seos. Väga palju sõltub ka erialast, mille Julia valib, sest paraku väärtustatakse osa erialasid ühiskonnas rohkem kui teisi. Pealegi, mida kõrgem on Julia haridustase, seda väiksem on tal oht kogeda hiljem töötust.

mõtlemiseks...

Julia võib avastada, et tal läheb raskeks nii töö leidmine kui ka korraliku palga teenimine. Tänapäeva noortel on niigi raske leida tööd – esmajoones puuduva töökogemuse tõttu – ning madalam haridustase ainult võimendab seda.

mõtlemiseks...